Ney – Thai Speaking Guide

Nan Ney (on the right)

สวัสดีครับผม ผมชื่อ ณอน ไณ ครับผม ผมเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำ นครวัด นครธม ในจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา เป็นมัคคุเทศก์พูดภาษาไทย บรรยายภาษาไทยให้นักท่องเที่ยวทุกท่าน สามารถรับทราบชีวิตความเป็นอยู่ ความเป็นมา ของชาวกัมพูชาตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบัน ถูกตามกฎหมายของกระทรวงท่องเที่ยวแห่งประเทศกัมพูชา สามารถดูแลนักท่องเที่ยวทุกท่าน โดยอำนวยความสะดวก แล้วผมมีประสบการณ์ ในการพานักท่องเที่ยวทุกท่านไปชมทุกสถานทีท่องเที่ยวแห่งประเทศกัมพูชามานานแล้ว สามารถไว้ใจผมได้ ในการรวมเที่ยว ในการดูแลทุกท่าน เหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับ ถ้าหากทุกท่าน สนใจมาเที่ยว เมืองเสียมราฐแห่งอาณาจักรกัมพูชาเป็นอดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศกัมพูชา ก็อาจติดต่อสอบถามได้ผม